Winkelmandje tonen (0 Artikel) Uw accountVerlanglijstje tonenNaar de kassa

XTC-3D

Opkwastbare, vloeibare coating voor 3D-geprinte delen. Coat en beschermt vele oppervlakken! Schuim, gips, karton, papier, ABS, PLA, multiplex, SLS-prints, SLA-prints enz.

Technical bulletin XTC-3D

 • XTC-3D Products
 • Kenmerken
 • Instructies
 • Videos

XTC-3D producten

 • XTC-3D /181gr

  Brush-On liquid coating for 3D printed parts. Coats many surfaces. set of 181 grams

  20,97 EUR (Prijs inclusief 21% BTW)

 • XTC-3D / 644gr

  Brush-On Liquid coating for 3D printed parts. Coats many surfaces. Set of 644 grams

  48,42 EUR (Prijs inclusief 21% BTW)

 • XTC-3D / 5,44 kg

  Brush-On Liquid coating for 3D printed parts. Coats many surfaces. Set of 644 grams

  312,05 EUR (Prijs inclusief 21% BTW)

Beschermende coating voor het egaliseren en afwerken van 3D-geprinte onderdelen. XTC-3D® vult 3D-printstriations in en creëert een vloeiende, hoogglanzende afwerking. De noodzaak om verder na te bewerken wordt bijna geëlimineerd. XTC-3D® kan op zowel SLA- als SLS-prints worden toegepast. Het werkt met PLA, ABS, Laywoo, Powder Printed Parts en andere onbuigzame media zoals EPS, EPDM en polyurethaanschuim, evenals hout, gips, textiel, karton en papier.

XTC-3D® smelt geen plastic. De twee vloeistoffen worden met elkaar gemengd en kunnen op 3D-print, stof, hout en meer worden gekwast. De coating vloeit evenwijdijdig en gelijkmatig uit zonder penseelstreken achter te laten.

Kenmerken
•Goedkoop in gebruik - 30 ml dekt 100+ vierkante cm.
•90% tijd en werkbesparingen: XTC-3D® vult 3D-printstrepen in en creëert een vloeiende, hoogglanzende afwerking. De noodzaak om verder na te bewerken wordt bijna geëlimineerd.
•Breng een laag 3D-afdrukoppervlak aan - XTC-3D® kan op zowel SLA- als SLS-afdrukken worden toegepast. Het werkt met PLA, ABS, Laywoo, Powder Printed Parts en andere onbuigzame media. Het kan ook worden gebruikt voor het coaten van EPS, EPDM en urethaanschuim, maar ook voor hout, gips, textiel, karton en papier.
•XTC-3D® bevat geen VOC's, ftalaten of fosfaten.

Instructions

Preparation – Materials should be stored and used in a room temperature environment (73°F/23°C). Elevated temperatures will reduce Pot Life. XTC-3D® Part A resin and Part B Hardener must be properly measured and thoroughly mixed to achieve full, high-strength, solid-cure properties.

Because no two applications are quite the same, a small test application to determine suitability for your project is recommended if performance of this material is in question.

Avoid eye and skin contact. Avoid breathing fumes - use in a well ventilated area. NIOSH approved respirator is recommended. Wear safety glasses, long sleeves and rubber gloves to minimize skin contact. This material has a high exotherm (generates heat). Do not mix components in glass or foam containers.

Coverage – A very small amount of XTC-3D® is needed to coat an average size 3D print. 1 oz / 28.3 grams of mixed material will cover 101 in2 (651 cm2 ) applied at 1/64” (.04 cm) thickness.

Pre-Mix Part B: Before using, shake container vigorously.

Measuring and Dispensing – You need to be accurate in measuring for XTC-3D® to cure properly. Parts A and B can be measured by either volume or weight. Dispense proper proportions of parts A and B into clean plastic, metal or wax-free paper containers (do not use foam or glass cups).

Extending Working Time - If left in a mixing cup with a concentrated mass, pot life will be short and material may cure in your cup due to exotherm. Important - Reduce the mass of the mixture to increase working time. Example: layer two sheets of aluminum foil together and create a single-use flat tray with vertical sides to contain the liquid resin. After mixing parts A and B, pour mixture into the aluminum foil to reduce the mass. Your working time will be significantly increased.

Mixing – Be sure mixing utensils have a square edge and are clean. Combine and mix proper amounts of Parts A and B. Mix thoroughly for at least 1 minute. Aggressively scrape the sides and bottom of mixing container several times. Use the square edge of mixing stick to bring material off of the sides and bottom of container and blend.

Important - Mixed XTC-3D® Resin is exothermic, meaning it generates heat. A large, concentrated mass of mixed material in a container can generate enough heat to melt a plastic cup, burn your skin or ignite combustible materials. If material begins to exotherm, move it to an open air environment.

Adding Color - XTC-3D® can be colored with SO Strong® color tints, UVO® color pigments or ignite color pigments. Pre-mix color with Part A before combining with Part B.

Adding Fillers - A variety of dry fillers can be added such as Cast Magic® or bronze or other metal powders, Glow Worm®, Quarry Tone® or Ure-Fil® powders. The maximum filler load is an amount equal to Part A by volume. Pre-mix filler with Part A before combining with Part B.

Applying XTC-3D® - Use a disposable chip brush or foam brush to apply XTC-3D®. To achieve the thinnest coating possible we recommend applying material with a foam brush. Brushing on one thin layer of mixed material is recommended for most prints to create a smooth, uniform coating: less than 1/64“(.039 cm). To avoid drips and runs, continue brushing and working the surface until the resin begins to set up. For particularly complicated prints with intricate detail you may want to coat one a section at a time for better control. XTC-3D® bonds to itself. If

Adding More Layers - allow first layer to partially cure until “tacky hard” before applying the next layer. For best results, each layer should be applied thinly: less than 1/64“(.039 cm).

Curing: One layer will cure tack free in about 2 hours at room temperature (73°F/23°C). Mild heat (150° F/60° C) will cure material within 15 minutes. Be careful: some 3D print media will melt at temperatures above 200°F. Fully cured material will be hard and unable to penetrate with a finger nail.

Post Finishing – Cured material can be machined or sanded (wear NIOSH approved respirator mask to prevent inhalation).

Painting – XTC-3D® can be painted and/or primed and then painted with acrylic enamel paints. For best results, lightly sand surface prior to painting.

Thinning XTC-3D® for Coating Starch / Powder Printed Parts: Viscosity can be lowered with acetone or denatured alcohol to penetrate porous parts.

The more solvent added, the longer XTC-3D® will take to cure. Cured material will be more flexible.

Smoothing Surface – granular surface texture can be smoothed by applying a second coat of XTC-3D® (for glossy finish) or lightly sanding for matte finish.

Warning – Do Not Spray XTC-3D® Read SDS for further information.

Applying a Release Agent – For applications where adhesion is not desired, a spray release Ease Release® 200 available from Smooth-On may be used.

Removing Uncured Material: Scrape as much material as possible from the surface using a scraper. Clean the residue with E-POX-EE KLEENER® available from Smooth-On, lacquer thinner, acetone or alcohol. Follow safety warnings pertaining to solvents and provide adequate ventilation.

-

Instructies

• Voorbereiding - Materialen moeten worden bewaard en gebruikt in een omgeving met kamertemperatuur (73 ° F / 23 ° C). Verhoogde temperaturen zullen de werktijd verkorten. XTC-3D® Part A-hars en deel B-harder moeten op de juiste manier worden gemeten en grondig worden gemengd om volledige, hoge sterkte, solide uithardende eigenschappen te verkrijgen.

• Omdat geen twee toepassingen hetzelfde zijn, wordt een kleine testapplicatie om de geschiktheid voor uw project te bepalen aanbevolen als de prestaties van dit materiaal in het geding zijn.

• Vermijd contact met de ogen en de huid. Vermijd het inademen van dampen - gebruik in een goed geventileerde ruimte. NIOSH goedgekeurd ademhalingstoestel wordt aanbevolen. Draag een veiligheidsbril, lange mouwen en rubberen handschoenen om huidcontact te minimaliseren. Dit materiaal heeft een hoge exothermische reactie (genereert warmte bij uitharding). Meng geen componenten in glazen of piepschuimbekers.

• Dekking - Een zeer kleine hoeveelheid XTC-3D® is nodig om een ​​3D-afdruk van gemiddelde grootte te bekleden. 1 oz / 28,3 gram gemengd materiaal bedekt 101 in2 (651 cm2) aangebracht met een dikte van 1/64 "(0,04 cm).

• Pre-Mix Deel B: schud voor gebruik de container krachtig.

• Meten en Doseren - Je moet nauwkeurig zijn in het meten van XTC-3D® om goed uit te kunnen laten harden. Delen A en B kunnen worden gemeten op volume of gewicht. Doseer de juiste verhoudingen van de delen A en B in schone plastic, metalen of wasvrije papieren beker (gebruik geen schuim of glazen bekers).

• Verlenging van de werktijd - Indien in een mengbeker met een geconcentreerde massa gelaten, zal de potlife kort zijn en kan het materiaal in uw kopje als gevolg van exotherm genezen. Belangrijk - Verminder de massa van het mengsel om de werktijd te verlengen. Voorbeeld: leg twee vellen aluminiumfolie op elkaar en maak een vlakke schaal voor eenmalig gebruik met verticale zijden om de vloeibare hars te bevatten. Meng na het mengen van de delen A en B het mengsel in de aluminiumfolie om de massa te verminderen. Uw werktijd zal aanzienlijk worden verhoogd.

• Mengen - Zorg ervoor dat het menggereedschap een vierkante rand heeft en schoon is. Combineer en meng de juiste hoeveelheden van delen A en B. Meng grondig gedurende ten minste 1 minuut. Schud de zijkanten en de bodem van de mengcontainer herhaaldelijk agressief. Gebruik de vierkante rand van de mengstaaf om het materiaal van de zijkanten en de onderkant van de container te verwijderen en te mengen.

• Belangrijk - Gemengde XTC-3D®-hars is exotherm, wat betekent dat het warmte genereert. Een grote, geconcentreerde massa van gemengd materiaal in een container kan voldoende warmte genereren om een ​​plastic beker te smelten, uw huid te verbranden of ontvlambare materialen te ontsteken. Als het materiaal begint te exothermeren, verplaats het dan naar een open luchtomgeving.

• Kleur toevoegen - XTC-3D® kan worden gekleurd met SO Strong® kleurtinten, UVO®-kleurpigmenten of ontbrekende kleurpigmenten. Pre-mix kleur met deel A alvorens te combineren met deel B.

• Vulstoffen toevoegen - Er kan een verscheidenheid aan droge vulstoffen worden toegevoegd, zoals Cast Magic® of brons of andere metaalpoeders, Glow Worm®, Quarry Tone® of Ure-Fil®-poeders. De maximale vulbelasting is een hoeveelheid die gelijk is aan Deel A volgens volume. Pre-mix filler met deel A voor combineren met deel B.

XTC-3D® toepassen - Gebruik een wegwerpbare spaanborstel of schuimborstel om XTC-3D® aan te brengen. Om de dunste coating mogelijk te maken, raden we aan om materiaal aan te brengen met een schuimborstel. Voor de meeste afdrukken wordt het borstelen van één dunne laag gemengd materiaal aanbevolen om een ​​vloeiende, uniforme laag te creëren: minder dan 1/64 "(039 cm). Om druppels en runs te voorkomen, ga door met poetsen en bewerken van het oppervlak tot de hars begint op te zetten. Voor bijzonder gecompliceerde prints met ingewikkelde details wilt u misschien een sectie per keer coaten voor een betere controle. XTC-3D® hecht zich aan zichzelf. Als

• Meer lagen toevoegen - laat de eerste laag gedeeltelijk uitharden tot deze "kleverig hard" is voordat u de volgende laag aanbrengt. Voor het beste resultaat moet elke laag dun worden aangebracht: minder dan 1/64 "(039 cm).

• Uitharden: één laag zal in ongeveer 2 uur bij kamertemperatuur (73 ° F / 23 ° C) kleefvrij uitharden. Milde hitte (150 ° F / 60 ° C) zal materiaal binnen 15 minuten uitharden. Wees voorzichtig: sommige 3D-afdrukmedia smelten bij temperaturen boven 200 ° F. Volledig uitgehard materiaal is hard en kan niet doordringen met een vingernagel.

• Post-afwerking - Uitgehard materiaal kan worden bewerkt of geschuurd (draag een door NIOSH goedgekeurd ademhalingsmasker om inademing te voorkomen).
Schilderen - XTC-3D® kan worden geverfd en / of geprimerd en vervolgens worden geverfd met acrylverf. Voor het beste resultaat, schuur het oppervlak licht voordat u het schildert.
• Dunner XTC-3D® voor het coaten van zetmeel / poeder bedrukte onderdelen: de viscositeit kan worden verlaagd met aceton of gedenatureerde alcohol om door poreuze delen te dringen.

• Hoe meer oplosmiddel er wordt toegevoegd, hoe langer XTC-3D® moet worden uitgehard. Uitgehard materiaal zal flexibeler zijn.

• Gladmakend oppervlak - korrelige oppervlaktestructuur kan worden gladgemaakt door een tweede laag XTC-3D® (voor een glanzende afwerking) of licht schuren voor een matte afwerking aan te brengen.

• Waarschuwing - Bespuit XTC-3D® niet voor het lezen van SDS voor meer informatie.

• Een lossingsmiddel toepassen - Voor toepassingen waarbij adhesie niet gewenst is, kan een spray release Ease Release® 200, verkrijgbaar bij Smooth-On, worden gebruikt.

• Niet uitgehard materiaal verwijderen: Schraap zoveel mogelijk materiaal van het oppervlak met een schraper. Reinig het residu met E-POX-EE KLEENER® verkrijgbaar van Smooth-On, lakverdunner, aceton of alcohol. Volg veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot oplosmiddelen en zorg voor voldoende ventilatie.

XTC3D Review / Walkthrough

How To Add Color And Effects To a 3D Printed Part

Quickly Adding a Metallic Finish to a 3D Print

Hier vindt u onze produkten gerangschikt naar diverse toepassingsmogelijkheden, zoals: Lifecasting, boetseren, afvormen, gieten, make-up, stuntwerk, dentaalwerk en studie.

Over ons Contact Verkoopvoorwaarden Verzending FormX Academy Merken Toepassingen Is dit de baan voor jou?

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en u de best mogelijke online ervaring te bieden. Door op "alles accepteren" te klikken gaat u hiermee akkoord. Geavanceerde instellingen